Informacje dla akcjonariuszy

Zarząd Mennica Finance S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 96, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych zwołał na dzień 30 grudnia 2022 r. na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej notariusz Marty Cholewy przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2/2 w Katowicach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mennica Finance S.A. z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolność do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za dziesiąty rok obrotowy Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za dziesiąty rok obrotowy Spółki.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w dziesiątym roku obrotowym Spółki.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w dziesiątym roku obrotowym Spółki.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Kontakt z nami

 

+48 882 121 608

 

Dane adresowe

Mennica Finance S.A.

Siedziba i adres korespondencyjny:

Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

NIP: 525-25-33-460
REGON: 146 188 625
KRS: 0000 427 318

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 2.430.000,00 zł,
Kapitał wpłacony 2.430.000,00 zł